MENU SLUIT

Huisregels

Luxor Live zal al het mogelijke doen om uw bezoek naar wens te laten verlopen. Luxor Live zal tevens trachten de evenementen in het gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Luxor Live spant zich in eventuele overlast of ongemak tot een minimum te beperken, alsmede uw veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. Luxor Live verneemt graag suggesties ter verbetering van de dienstverlening.

De bezoeker kan hierover altijd contact opnemen met de directie van Luxor Live. Mocht enige overlast of ongemak niet te vermijden zijn, dan biedt Luxor Live hiervoor haar verontschuldigingen aan.

Algemene Bezoekersvoorwaarden Luxor Live

1. Kaartverkoop

 • Alle door Luxor Live, dan wel door derden gedane aanbiedingen, programma-aankondigingen, mededelingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend
 • De bezoeker dient tijdens het bezoek aan een voorstelling/concert in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs
 • Indien dit wordt verzocht is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan medewerkers van Luxor Live te tonen
 • De bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen bij Luxor Live of van andere erkende (voor-) verkoopadressen
 • Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan in beginsel niet worden geruild
 • De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding
 • Toegangsbewijzen blijven eigendom van Luxor Live
 • Vermelde prijzen van kaarten zijn altijd inclusief servicekosten

2. Doorverkoop aan derden

 • Tickets zijn uitsluitend bestemd om door de bezoeker te worden gekocht voor eigen gebruik. Eigen gebruik wil zeggen: niet met de intentie om het ticket ter verkoop aan te bieden of (door) te verkopen aan derden dan wel ter beschikking te stellen voor commerciële doeleinden
 • Bezoeker is slechts dan gerechtigd tickets (door) te verkopen indien het ticket is gekocht voor eigen gebruik, maar zich daarna een omstandigheid voordoet waardoor de bezoeker het evenement niet meer kan bezoeken, dan wel wanneer één of meer personen uit het gezelschap waarmee de bezoeker het evenement zou bezoeken daartoe verhinderd zijn
 • Een ticket dat is/wordt doorverkocht om commerciële doeleinden en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Luxor Live ongeldig worden gemaakt. Het oordeel van Luxor Live dat de intentie is gericht op (door)verkoop om commerciële doeleinden is bindend. Een ongeldig gemaakt ticket geeft geen recht op toegang tot het evenement, noch geeft het de bezoeker en/of de houder van het ticket recht op restitutie en/of schadevergoeding

3. Verblijf in het gebouw

  Gedurende het verblijf dient de bezoeker zich in overeenstemming met de wet, met hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt, en met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. Luxor Live heeft daartoe een aantal huisregels opgesteld die op zichtbare plaatsen in het gebouw en op de website zijn gepubliceerd.
  Tevens dient de bezoeker zich te realiseren dat:
   • Het verblijf van de bezoeker is voor eigen rekening en risico
   • Luxor Live is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van eigendommen van bezoekers die in bewaring zijn gegeven bij de garderobe
   • Luxor Live is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan Luxor Live opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten
   • Iedere aansprakelijkheid van Luxor Live uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs
 • De aansprakelijkheid van Luxor Live wordt onder meer uitgesloten voor:
   • schade ten gevolge van het handelen van derden
   • schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden
   • schade ten gevolge van overmacht
   • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Luxor Live en de bezoeker dienen de directie van Luxor Live binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken

Huisregels
In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Luxor Live gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.

   1. Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.
   2. Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot concerten in Luxor Live, tenzij onder begeleiding van een volwassene die tevens in het bezit is van een toegangsbewijs. Gehoorbescherming voor de bezoeker onder de 16 jaar is daarbij verplicht. Luxor Live is geen geschikte uitgaansgelegenheid voor baby’s en kleine kinderen.
   3. De minimumleeftijd bij concerten is 16 jaar, bij dance-activiteiten en ander nachtprogramma is de minimumleeftijd 18 jaar. In sommige gevallen kan hier van worden afgeweken, dit wordt vermeld bij het evenement.
   4. Binnen Luxor Live geldt een algemeen rookverbod.
   5. Luxor Live schenkt geen alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar.
   6. De directie behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
   7. Op diverse plaatsen in Luxor Live hangen camera’s. Een ieder die Luxor Live bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
   8. Bij constatering van diefstal, vernieling of overlast zal de bezoeker de toegang worden ontzegd en aangifte worden gedaan bij de politie.
   9. Handel en gebruik van soft- en harddrugs is in Luxor Live verboden.
   10. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
   11. Het is verboden in of om in Luxor Live goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
   12. De directie behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.
   13. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
   14. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
   15. Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.
   16. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
   17. Het is verboden eigendommen van Luxor Live mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van voedsel en dranken.
   18. Luxor Live kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten voor en door derden plaatsvinden.
   19. Je mag foto’s en filmpjes maken met je telefoon of pocketcamera, als je artiesten en bezoekers daarmee niet hindert. Voor het gebruik van een semi-professionele camera (o.a. met afneembare lens) moet je vooraf toestemming vragen. Stuur hiervoor een mail naar info@luxorlive.nl [mailto:info@luxorlive.nl]. Flitsen is verboden.
   20. De ticketprijs is inclusief servicekosten & garderobe. Het gebruik van de garderobe is verplicht.
   21. Stagediven is verboden in Luxor Live.
   22. Klachten dienen direct na het ontstaan hiervan aan de bedrijfsleiding gemeld te worden. Zo niet, dan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
   23. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid terstond opgevolgd te worden.
   24. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt, loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.
   25. Dieren worden niet toegelaten.
   26. Tassen zijn niet toegestaan en dienen in bewaring gegeven te worden bij de (gratis) garderobe. Handtassen zijn wel toegestaan. Bij onduidelijkheid hierover beslist de bedrijfsleider.